SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN

COMPETITIEREGLEMENT
SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN
1. Algemeen.

1. Dit reglement is van toepassing op de interne competitie van Schaak Combinatie Leeuwarden

2. Dit reglement is van toepassing op de interne competitie vanaf het seizoen 2022-2023. Alle voorgaande versies zijn met ingang van inwerkingtreding van dit reglement vervallen.

3. Gespeeld wordt volgens de officiële regels van de FIDE, tenzij in dit reglement hiervan wordt afgeweken.

4. Wijziging van dit reglement kan slechts geschieden door een besluit van de algemene ledenvergadering.

5. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider, met inachtneming van de beroepsmogelijkheid als omschreven in artikel 12.

6. Waar in dit reglement van “hij”, “hem” of “zijn” wordt gesproken kan met evenveel recht “zij” of “haar” worden gelezen.

2. Begrippen

Indeler: De functionaris die onder verantwoordelijkheid van de competitieleider voor elke clubavond de indeling bepaalt.

Kleursaldo: Het aantal keren dat een speler met wit gespeeld heeft, verminderd met het aantal keer dat hij met zwart gespeeld heeft.

· TPR: Toernooi prestatie rating.

· Waardering: De hoeveelheid punten die een speler waard is.

· Waarderingslijst: De ranglijst aan de hand waarvan de waardepunten van de spelers worden bepaald.

· Wedstrijdleider: Het door de algemene ledenvergadering benoemde lid van het bestuur, dat verantwoordelijk is voor de interne en externe competitie.

3. Speellocatie en tijdstip

1. Alle partijen worden afgewerkt op de clubavond van de club en in de door de algemene ledenvergadering aangewezen locatie. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer de gebruikelijke  locatie niet beschikbaar is en er door het bestuur een vervangende locatie gevonden is, in welk geval alle partijen in deze vervangende locatie worden afgewerkt. De speellocatie is Wijkcentrum Bilgaard, de Hooidollen 17 te Leeuwarden.

2. Het is niet toegestaan partijen op een andere locatie of een andere avond te spelen. Ook het inhalen van partijen is op deze wijze niet mogelijk.

3. De interne competitie wordt gespeeld op dinsdag. De eerste ronde vindt plaats op een nader te bepalen dinsdag in september. De laatste clubavond wordt gespeeld op een door het bestuur aan te wijzen avond in mei.

4. Op alle clubavonden tussen de eerste en de laatste avond wordt er gespeeld met uitzondering van erkende feestdagen en andere door het bestuur aangewezen avonden.

4. Aan-/afwezigheid

1. Partijen vangen aan om 19.45 uur.

2. Wanneer een speler om 20.15 uur niet aanwezig is, en geen bericht aan de indeler heeft gedaan van later komen, verliest die speler het recht op het spelen van een partij. Zijn tegenstander kan door de indeler handmatig worden ingedeeld tegen een andere speler. Wanneer twee of meer spelers geen partij hebben om 20.15 uur, als gevolg van het niet op komen dagen van een speler of als gevolg van een bye, dan paart de indeler handmatig zoveel mogelijk van hen alsnog.

3. Wanneer een speler een half uur of meer na het aanvangstijdstip arriveert in de speelzaal heeft deze de partij reglementair verloren. Hij krijgt een “afwezig zonder kennisgeving” waardering.

4. Wie niet aanwezig kan zijn op een bepaalde speelavond dient hiervan bericht te doen aan de indeler. Deze berichtgeving dient te geschieden voor 16.00 uur op de speeldatum. Wanneer een speler niet aanwezig kan zijn vanwege bondsverplichtingen of bekerverplichting rust de taak van afmelding bij de teamleider van het betreffende bondsteam.

5. Wanneer een speler afwezig is zonder kennisgeving behoudt de indeler zich het recht voor deze in volgende ronden niet meer automatisch in te delen.

5. Afmelden

Het is verplicht zich af te melden bij de competitieleider, dinsdags voor 16.00 uur  tel: 0624249353, per sms/what’sapp of per email aan Peter Brouwer of op de clubavond voorafgaand, schriftelijk  op het uitslagenformulier.

De indeling wordt om 17.00 uur gepubliceerd op de website. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleed en de competitieleider behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken als hij dit nodig acht.

6. Speelsysteem

1. De competitie wordt gespeeld volgens het Keizersysteem.

2. De waardering en de indeling vinden plaats op grond van het waarderingscijfer.

3. De hoogst gewaardeerde speler etc. hebben een waarderingscijfer afhankelijk van het aantal deelnemers aan de competitie.

4. Per seizoen kunnen spelers maximaal drie maal tegen elkaar uitkomen. Tussen deze twee maal zitten tenminste 10 speelavonden (exclusief speelavonden waarop geen interne competitie gespeeld wordt).

5. Het kleursaldo van een speler kan niet groter dan 2 of kleiner dan -2 zijn. Een speler kan niet vaker dan 2x achtereen met dezelfde kleur spelen.

6. Partijen met een reglementaire uitslag hebben geen invloed op het kleursaldo, of op het aantal keer dat een speler achterelkaar met dezelfde kleur gespeeld heeft.

7. Elke speler kan ten hoogste één maal per seizoen een bye krijgen. De speler die een bye krijgt wordt door het lot aangewezen, middels een betrouwbaar indelingsprogramma.

8. In afwijking van punt 1 wordt de eerste ronde van de competitie niet volgens Keizer ingedeeld, maar handmatig volgens de ELO ranglijst van 1 augustus voorafgaande aan het seizoen.

7. Stand van de klok

1. De zwartspeler mag bepalen aan welke kant van het bord de klok komt te staan.

2. In afwijking van het in punt 1 bepaalde mag een speler, die om fysieke redenen niet in staat is om de klok aan een willekeurige kant van het bord te bedienen, altijd kiezen aan welke kant de klok komt te staan. Kennen beide spelers een dergelijke beperking dan bepaalt de zwartspeler de kant van de klok.

3. In afwijking van het in de vorige punten bepaalde kan de wedstrijdleider de kant van de klok vaststellen. Hiermee dienen de spelers akkoord te gaan.

8. Speeltempo

1. Speeltijd is een uur en  vijftien minuten (1.15 ) per speler, vanaf aanvang van de partij krijgen elk der spelers 30 seconden extra bedenktijd per zet. Noteren is verplicht gedurende de gehele partij.

2. Partijen kunnen niet worden afgebroken.

3. De competitieleider behoudt zich het recht voor in aangewezen gevallen het speeltempo aan te passen.

9. Scores en vergoedingen

1. Een overwinning wordt beloond met het waarderingscijfer van de tegenstander.

2. Een remise wordt beloond met de helft van het waarderingscijfer van de tegenstander.

3. Een nederlaag wordt beloond met 0 punten.

4. Een afwezigheid, veroorzaakt door clubverplichtingen namens SCL - zoals bondswedstrijden, bekerwedstrijden en wedstrijden voor het F.S.B. kampioenschap, of door bondsvergaderingen - op de speelavond, wordt beloond met 2/3 van het eigen waarderingscijfer.

5. Een bye (oneven) wordt beloond met 100 % van eigen waarderingscijfer.

6. Een afwezigheid, die tijdig is aangemeld bij de indeler, om andere redenen, wordt beloond met 1/3 van het eigen waarderingscijfer.

7. Wanneer een speler om reden van overmacht langere tijd niet aanwezig kan zijn kan het bestuur punt 7 niet van toepassing verklaren op de betreffende speler, gedurende de periode van overmacht.

8. Een afwezigheid die niet of niet tijdig is afgemeld wordt beloond met 0 punten.

9. Na afloop van elke speelronde worden de waarderingscijfers berekend. De scores die in voorgaande ronden zijn behaald worden vervolgens opnieuw vastgesteld aan de hand van de nieuwe waarderingscijfers.

10. De totale score van een speler bedraagt de scores verzameld als gevolg van gespeelde partijen, afwezigheden en bye’s, vermeerderd met het eigen waarderingscijfer. Degene die aldus na afloop van de laatste speelronde de hoogste score heeft gehaald is clubkampioen.

11. Een speler die zich lopende het seizoen definitief terugtrekt uit de competitie blijft voor de rest van het lopende seizoen in de stand staan. In de resterende ronden wordt hij beloond met een “geen lid” waardering; deze is gelijk aan een “afwezig zonder kennisgeving” waardering

10. Promotie/degradatie

1. De speler die aan het eind van het seizoen de meeste waarderingspunten heeft verzameld is clubkampioen van Schaak Combinatie Leeuwarden en mag gedurende het daaropvolgende seizoen de wisselbeker behouden.

2. Er wordt gespeeld in zes groepen (A, B, C, D, E en F). Deze groepen worden aan de hand van de eindstand van het voorafgaande seizoen ingedeeld. Nieuwe leden worden ingedeeld aan de hand van hun rating. Is er geen rating bekend dan zal worden ingedeeld naar verwacht niveau. Gedurende vijf speelronden zal worden bekeken in welke klasse dergelijke spelers thuishoren.

3. De drie hoogst geklasseerde spelers per klasse ontvangen een prijs. Uit groep A, B, C, D en E degraderen de twee laagst geklasseerde spelers aan het eind van het seizoen naar een onderliggende klasse, geldend voor het nieuwe seizoen.

4. Uit groep B, C, D, E en F promoveren de twee hoogst geklasseerde spelers na de laatste speelronde naar een bovenliggende klasse, geldend voor het nieuwe seizoen.

11. Overige bepalingen

1. Mobiele telefoons en buzzers mogen in de speelzaal niet aan staan en tijdens de partij niet gebruikt worden. Mocht gedurende de speelavond een mobiel toch afgaan, enig geluid maken, dan wordt de veroorzaker bestraft met een geldboete. Aan het eind van het seizoen zal de “geldboetepot” besteed worden door de club. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleider een speler toestemming verlenen om een mobieltje aan te hebben staan.

2. Borden, stukken en klokken die primair aangewezen zijn voor bondswedstrijden en bekerwedstrijden mogen voor de interne competitie gebruikt worden wanneer er op die speelavond geen bonds- of bekerwedstrijd is, of wanneer er zulke spellen zijn overgebleven nadat alle bonds- en bekerpartijen van dergelijke spellen zijn voorzien.

3. Indien een seizoen door bijzondere omstandigheden dient te worden afgebroken en er is tenminste 2/3 van het lopend seizoen gespeeld dan wordt de ranglijst aangemerkt als eindstand. Daarmee wordt ook de kampioen alsook de promotie en degradatie uit de verschillende groepen aangewezen. Is er minder dan 2/3 van het lopend seizoen gespeeld dan wordt dat seizoen aangemerkt als niet gespeeld.

12. Onenigheid en beroep.

1. Wanneer voor of tijdens een partij onenigheid ontstaat tussen de spelers over het verloop van de partij of de uitslag kan een aan zet zijnde speler de wedstrijdleider vragen om een beslissing te nemen. Hiervoor mag hij de klok stilzetten om de wedstrijdleider te halen.

2. De wedstrijdleider kan terstond een beslissing nemen of besluiten de partij vooralsnog te laten voortzetten en op een later tijdstip een besluit nemen. In het laatste geval kan hij tijdens het verdere verloop van de partij, of meteen na afloop ervan een besluit nemen. Later dan dat kan niet.

3. Beroep tegen een beslissing van de wedstrijdleider dient uiterlijk de woensdagavond voor 17.00 uur volgend op de beslissing van de wedstrijdleider te zijn ingediend bij het bestuur bij gebreke waarvan de beslissing van de wedstrijdleider onherroepelijk is. Beroep kan alleen schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Het bestuur beslist binnen veertien dagen. Het besluit van het bestuur is bindend.

Aldus opgesteld 30 augustus 2022 te Leeuwarden

=====================================

Wat zijn belangrijke regels?

Onderstaande regels zijn afkomstig van de Schaakbond. Deze zijn hier en daar minimaal aangepast, en gelden ook als richtlijn voor het gedrag bij Schaak Combinatie Leeuwarden.

SCHAAKREGELS

® Aangeraakt is zetten, losgelaten is gezet;

® Je moet de klok indrukken met dezelfde hand waarmee je zet;

® De wedstrijdleider mag bepalen aan welke kant van het bord de klok moet staan, zodat hij die goed kan zien (bondswedstijd);

® Alleen de spelers of de wedstrijdleider mogen zeggen dat de vlag gevallen is;

® Je moet - in een officiële partij-noteren gedurende de gehele partij

® Geef de uitslag direct door aan de wedstrijdleider (bondswedstijd);

® We spelen volgens de officiële schaakregels;

® Als er problemen of vragen zijn: zet de klok stil en roep de wedstrijdleider erbij;

FATSOENREGELS

® Geef je tegenstander voor en na de partij een hand;

® Je bemoeit je (tijdens de partij) nooit met partijen van anderen;

® Ga netjes met het materiaal (stukken, klokken, etc.) om;

® Zet na afloop van de partij de stukken netjes in de beginstand (is het spel compleet?)

® Ruim op het eind van de clubavond jouw materiaal weer op;

® Bezorg anderen geen overlast bij het analyseren (analyseer in een  andere ruimte);

® Wees zo stil mogelijk tijdens de competitie (hooguit alleen fluisteren);

® Zorg dat je op tijd op de clubavond of bij wedstrijden aanwezig bent;

® Meld je op tijd af als je een keer niet kan komen schaken;

® GSM’s moeten uitgezet worden op de schaakclub;

® Gedraag je als een goed clublid: gezellig, sociaal en sportief!

Bestuursleden van Schaak Combinatie Leeuwarden
d
CLUBGEGEVENS
Schaak Combinatie Leeuwarden
KvK 63058707
secretaris@schaakcombinatieleeuwarden.nl
-----
OPGERICHT, 7 JANUARI 2014
Fusie ''Knudde 78" en "De Burght"
of
Fusie "De Burght" en ''Knudde 78"
-----
SPEELLOCATIE
Wijkcentrum Bilgaard
De hooidollen 17
8918 HV Leeuwarden tel: 058 2663327
-----
WEDSTRIJDLEIDER
Peter Brouwer
peter.brouwer@chello.nl
tel: 062 4249353
-----

Interesseen om mee te spelen ?  e-mail naar Peter Brouwer
Alle rechten voorbehouden @ Schaak Combinatie Leeuwarden
( 7 januari 2014 )