Reglement contributie/lidmaatschap Wijkvereniging Bilgaard

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m december.

Nieuwe leden die gedurende een kalenderjaar lid worden van Schaak Combinatie Leeuwarden (vervolgens SCL genoemd), worden

per 1 januari van het komend kalenderjaar lid van Wijkvereniging Bilgaard (vervolgens de wijkvereniging genoemd).

U ontvangt hiervoor een machtiging voor een doorlopende automatische incasso.

Leden die gedurende een kalenderjaar worden afgemeld bij SCL, worden per 1 januari van het komend kalenderjaar afgemeld als lid
van de wijkvereniging.

Als het SCL-bestuur vindt dat in een uitzonderlijke situatie, een afgemeld lid geen contributie aan wijkvereniging verschuldigd zou
moeten zijn, dan neemt de contactpersoon van SCL voor Wijkvereniging Bilgaard (vervolgens contactpersoon genoemd) hierover
contact op met de wijkvereniging.

De contactpersoon levert begin januari een ledenlijst van SCL met naw-gegevens (in het kader van AVG) aan de wijkvereniging met
peildatum 1 januari, 00.00 uur. Ook worden dan de aanmelding- en incassoformulieren overhandigd.

Aanvullende informatie voor kalenderjaren 2020 en 2021

De wijkvereniging kan geen informatie meer verstrekken over kalenderjaar 2019 en voorgaande jaren. Alleen als een lid kan aantonen
dat het aantal jaren lidmaatschap SCL afwijkt van het aantal betalingen aan de wijkvereniging dient het lid voor 1 oktober 2020 een e-
mail te sturen naar de contactpersoon. Het is dan aan het SCL-bestuur om tot een passende oplossing te komen.

De wijkvereniging is begin 2020 overgestapt naar een andere bank. Dit betekent dat alle machtigingen voor automatische betaling
aan de oude bank zijn vervallen.

In september 2020 wordt de contributie-inning voor 2020 opgestart. Dit wordt of een automatische incasso of het ontvangen van een
brief met daarin het IBAN-nummer en het verzoek om zelf te betalen binnen een bepaalde termijn (vervolgens contributiebrief
genoemd). Er wordt geen acceptgiro meer bijgevoegd.

De besturen van de wijkvereniging en SCL sturen erop aan dat elk SCL-lid de contributie voor de wijkvereniging via een automatische
incasso betaalt.

Als een lid duidelijk beargumenteerd kan aangeven waarom hij dat niet wil, dan bestaat de mogelijkheid tot handmatig betalen en
ontvangt het lid een contributiebrief.

Tijdens de komende clubavonden verstrekt de contactpersoon een formulier voor automatische incasso aan leden die voor 2020
geregistreerd staan voor de contributiebrief.
Kom langs op een van onze schaakavonden en doe met ons mee !
IEDERE GROOTMEESTER WAS OOIT EEN BEGINNER