SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN
Privacy Statement van
Schaak Combinatie Leeuwarden
d
1. Introductie

Schaak Combinatie Leeuwarden (de "vereniging") is de beheerder van de website www.schaakcombinatieleeuwarden.nl. De vereniging heeft geen toegang toe sociale media. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de vereniging.

De vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. De persoonsgegevens van haar leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en  met ingang van 25 mei 2018  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het Aanmeldformulier nieuw lid van en/of formulier toestemming gebruik persoonsgegevens en website door Schaakcombinatie Leeuwarden (het formulier persoonsgegevens/beeldmateriaal), dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals emailadres en naw-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  · het uitoefenen van de doelstellingen van de vereniging, inclusief maar niet beperkt tot  i. om contact met u te kunnen opnemen; ii. om u informatie te sturen; iii. het organiseren van schaakwedstrijden;  iv. het bijhouden van uitslagen en standen;  v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.  · het bijhouden van een ledenadministratie; · het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden.

De persoonsgegevens worden zolang bewaard als ze relevant zijn.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw  persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond (FSB) en de landelijke bond (KNSB). Daarnaast verstrekt de vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de FSB en KNSB.

De vereniging verstrekt de ledenlijst uitsluitend aan de bestuursleden ten behoeve van het uitvoeren van hun taken. Dit betreft een Excelbestand die via e-mail wordt verstrekt.

De vereniging publiceert de uitslagen en standen van de deelnemers aan de interne competitie op haar website.

Geen commercieel gebruik De vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid en volledigheid van de opgegeven persoonsgegevens Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De gevraagde gegevens op het formulier persoonsgegevens/beeldmateriaal zijn gelijk aan de gegevens die de KNSB vereist. De vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites en sociale media

De website van de vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites en sociale media van andere schaakverenigingen en overige organisaties bevatten. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere schaakverenigingen en overige organisaties. De vereniging raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende schaakverenigingen en overige organisaties te raadplegen.

De advertenties op de website van de vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de schaakverenigingen en overige organisaties die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Beeldmateriaal

Beeldmateriaal dat wordt gemaakt van een lid tijdens door de vereniging georganiseerde activiteiten mag alleen na nadrukkelijke toestemming van het lid worden gepubliceerd op de website van de vereniging.

De publicatietermijn is maximaal één jaar.

8. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens en beeldmateriaal berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken via een e-mail naar de secretaris. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan de secretaris van de vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de vereniging, dan kunt dit u per e-mail kenbaar maken aan de secretaris van de vereniging.

9. Wijzigingen van het privacy beleid

Het bestuur van de vereniging behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Als de vereniging toegang toe sociale media aanvraagt, wordt dit Privacy Statement daarop aangepast.

10. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit Privacy Statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en beeldmateriaal kunt u zich richten tot de secretaris van de vereniging. ( als u niet wilt dat uw schaakpartij of foto wordt gepubliceerd, vermeldt dit dan bij webmaster )
d
d
d
d
CLUBGEGEVENS
Schaak Combinatie Leeuwarden
KvK 63058707
secretaris@schaakcombinatieleeuwarden.nl
-----
OPGERICHT, 7 JANUARI 2014
Fusie ''Knudde 78" en "De Burght"
of
Fusie "De Burght" en ''Knudde 78"
-----
SPEELLOCATIE
Wijkcentrum Bilgaard
De hooidollen 17
8918 HV Leeuwarden tel: 058 2663327
-----
WEDSTRIJDLEIDER
Peter Brouwer
peter.brouwer@chello.nl
tel: 062 4249353
-----

Interesseen om mee te spelen ?  e-mail naar Peter Brouwer
Alle rechten voorbehouden @ Schaak Combinatie Leeuwarden
( 7 januari 2014 )