d
d
d
STATUTEN "Schaak Combinatie Leeuwarden"Artikel 1: Naam en zetel

Schaak Combinatie Leeuwarden is opgericht op 7 januari 2014 en houdt haar schaakactiviteiten in het wijkgebouw van Bilgaard, Hooidol­len 17 in Leeuwarden. De schaakclub maakt deel uit van het activiteitenaanbod van de wijkvereniging. Jaarlijks wordt een jaarverslag en een jaarrekening aan het bestuur van de wijkvereniging verstrekt.

Artikel 2: Doel en Middelen

Lid 1

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden. De vereniging is opgericht met de gedachte om naast het spelen van een wekelijkse schaakcom­pe­titie ook de gezelligheid de boventoon te laten voeren.

Lid 2

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;

b. aansluiting bij de Friese Schaakbond:

c. deelname aan de competitie van de Friese Schaakbond

d. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van externe wedstrijden

e. het houden van een interne competitie;

f. het maken van propaganda voor de schaaksport;

g. alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

Artikel 3: Verenigingsjaar en clubavond

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. De clubavond is op dinsdagavond in het wijkgebouw van Bilgaard, Hooidollen 17 te Leeuwarden.

Artikel 4: Leden

Lid 1

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen

Lid 2

Personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de algemene vergadering tot erelid of tot lid van verdienste worden benoemd.

Lid 3

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris of bij één van de overige be­stuursleden. Indien het bestuur bedenkingen heeft tegen een nieuw lid, kan de aanvraag worden voo­rgelegd aan de leden tij­dens de (buitengewone) leden­vergade­ring. Wanneer bij een schriftelijke stemming de helft plus 1 van het aan­tal aanwe­zige leden tegen het nieuwe lid is, wordt de aanvraag niet geac­cepteerd.

Lid 4

Het clubbestuur houdt zich het recht voor om leden het lidmaatschap van de club te ontnemen als zij zich op dusdanige wijze hebben gedragen dat dit voor meerdere leden aanstoot geeft. Dit gedrag moet wel eerst aangekaart worden bij het bestuur. Ook andere dingen die de naam van de club geen goed doen, bijvoor­beeld wange­drag ten opzichte van het personeel van de wijkvereniging en het niet betalen van de contributie kan tot uitsluiting lei­den. Natuurlijk moet er voordat het tot een voordracht tot royement komt een waarschuwing gegeven worden en zo nodig een bemiddelingspoging worden ondernomen.

Artikel 5: Het verkrijgen van het lidmaatschap

Lid 1

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niet-toelating door het bestuur staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.

Artikel 6: De beëindiging van het lidmaatschap

Lid 1

Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden;

b. opzeggen door of namens het lid;

c. royement

Lid 2

Voor beëindiging van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste is lid 1 punt b en c van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7: Bestuur

Lid 1

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Lid 2

Bestuursleden moeten lid zijn van de vereniging.

Lid 3

De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen onderling hun taken. Bestuursleden worden gekozen voor een tijd van twee jaar en zijn terstond herkiesbaar. Bij oprichting van de vereniging bestaat het bestuur uit: 1 voorzitter, 2 secretaris, 3 penningmeester, 4 wedstrijdleider en 5 algemeen bestuurslid. De oneven nummers treden bij oneven jaartallen af. De even nummers bij een even jaartal. De functie van vicevoorzitter wordt door het bestuur onderling ingevuld.

Lid 4

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

a. het niet meer voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel;

b. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden;

c. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.

Lid 5

Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die het terugtredende bestuurslid nog had te vervullen.

Lid 6

De vereniging wordt door de voorzitter zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door of de vicevoorzitter of de secretaris en de penningmeester samen.

Lid 7

Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in artikel 44 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8: Commissies

De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies benoemen, die het bestuur in de uitvoering van zijn taak behulpzaam zijn. Aan deze commissie kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend. In elk geval kent de vereniging een commissie bedoeld in artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze door de algemene vergadering jaarlijks te benoemen commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 9: De algemene vergadering

Lid 1

De algemene vergadering bestaat uit de leden van de vereniging.

Lid 2

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt doch tenminste een maal per jaar, zijnde de jaarvergadering bedoeld in artikel 48 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Lid 3

Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van tenminste 5 leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Lid 4

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt tenminste 14 dagen tevoren per email of schriftelijk aan de adressen van de leden, bestuursleden, ereleden en leden van verdienste, die allen toegang tot de algemene ledenvergadering hebben.

Lid 5

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger.

Lid 6

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen gemaakt, die door deze en door de voorzitter van de vergadering worden vastgesteld en ondertekend.

Lid 7

De jaarvergadering wordt voor 31 december gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde het financieel jaarverslag en de begroting.

Artikel 10: Het stemmen

Lid 1

Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden van de vereniging, die elk een stem kunnen uitbrengen.

Lid 2

Een lid kan zijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te wijzen ander lid. In dat geval dient op de vergadering aan de secretaris een schriftelijke volmacht te worden overhandigd.

Artikel 11: Besluiten

Lid 1

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.

Lid 2

Besluiten:

a. tot wijziging van deze statuten

b. tot ontbinding van de vereniging; kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden tegenwoordig is en met een meerderheid van tenminste 2/3e van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is opgenomen.

Artikel 12: Verandering statuten

Lid 1

Indien het bestuur de statuten in­houdelijk wil veranderen kan dat alleen met toestem­ming van de leden tijdens een ledenver­gadering. De verandering(en) moet(en) met een korte toelichting als punt op de agenda staan. Tenzij in deze statuten anders is vermeld kan de stemming geen doorgang vinden als er minder dan 2/3 van het aantal inge­schreven leden op de vergadering aanwezig zijn. Het bestuur moet dan binnen 14 dagen een nieuwe vergade­ring uitschrijven. Bij deze ver­gadering heeft het aantal aan­we­zige leden geen invloed meer op de rechtsgeldigheid van de stemming.

Artikel 13: Geldmiddelen

Lid 1

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. contributie;

b. Bijdragen van donateurs;

c, Subsidies en bijdragen;

d. Schenkingen legaten en andere baten.

Lid 2

Op voorstel van het bestuur wordt de hoog­te van de contributie door meer­derheid van stemmen door de leden tijdens de algemene ledenvergade­ring vastge­steld. De contributie kan worden overgemaakt op de bank­reke­ning van de vereniging onder vermelding van contribu­tie <naam vereniging> of op clubavonden contant worden voldaan aan de pen­ningmeester. Men kan in 1 of 2 termijnen betalen. De eerste termijn dient per 30-09 van het lopende schaakjaar te zijn voldaan. Op 30-12 van het lopende schaakjaar dient de gehele contributie betaald te zijn. Wanneer leden niet aan hun financiële verplichtingen voldoen worden zij, tot zij betaald hebben, door het bestuur uitgesloten van zowel de interne als de externe competitie. Heeft iemand een heel jaar niet betaald dan moet hij dit alsnog eerst doen om weer lid te kunnen worden voor het volgende schaakseizoen. Leden die niet lid zijn van de wijk­vereni­ging Bil­gaard zijn verplicht lid te worden..

Artikel 14: Algemene bepalingen

In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemene vergadering. Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht,beslist het bestuur, echter onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voor te leggen.

Artikel 15: Liquidatie

Lid 1

Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders is bepaald, geschied de liquidatie door het bestuur.

Lid 2

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot van de vereniging aangegeven.

Lid 3

De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij art. 23 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering, gehouden op 7 januari 2014 te Leeuwarden.
d
d
CLUBGEGEVENS
Schaak Combinatie Leeuwarden
KvK 63058707
secretaris@schaakcombinatieleeuwarden.nl
-----
OPGERICHT, 7 JANUARI 2014
Fusie ''Knudde 78" en "De Burght"
of
Fusie "De Burght" en ''Knudde 78"
-----
SPEELLOCATIE
Wijkcentrum Bilgaard
De hooidollen 17
8918 HV Leeuwarden tel: 058 2663327
-----
WEDSTRIJDLEIDER
Peter Brouwer
peter.brouwer@chello.nl
tel: 062 4249363
-----

Interesseen om mee te spelen ?  e-mail naar Peter Brouwer

Alle rechten voorbehouden @ Schaak Combinatie Leeuwarden
( 7 januari 2014 )